MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Nové milešovské hřiště"

Tato lokalita se rozkládá v kú Milešov, ve II. Zóně CHKO České středohoří v těsné blízkosti I.zóny CHKO ČS a zároveň v blízkosti Evropsky významné lokality MILEŠOVKA. Stavba fotbalové klubovny, opěrné zdi z betonových prefabrikátů a terénní úpravy s navážkami suti a odpadu, byly provedeny bez stavebních povolení a dalších souvisejících povolení. Tato činnost byla uskutečňována v režii OBCE VELEMÍN a SOKOLA MILEŠOV, za naprostého nezájmu SPRÁVY CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ.. Na výstavbu fotbalové klubovny vydala Správa CHKO ČS závazné souhlasné stanovisko dodatečně v době, kdy budova již stála. Ostatní nelegální stavby nebyly Správou CHKO ČS řešeny vůbec.Na této lokalitě je porušen zákon O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, STAVEBNÍ ZÁKON a ZÁKON O ODPADECH.


Vývoj kauzy:

1. prosince 2010 Proběhlo šetření inspekce životního prostředí. Ohledně navážek bylo zahájeno řízení o odstranění těchto nelegálních terénních úprav. Ohledně opěrné zídky, přístavby klubovny a zázemí šaten bylo zjištěno že se jedná o stavby které nebyly povoleny Stavebním úřadem Lovosice. Stavební úřad Lovosice přislíbil zahájení řízení o odstranění těchto nelegálních staveb.

31. ledna 2011 Na veřejném zastupitelstvu obce bylo na dotaz MSPP oznámeno že obec zadala studii na způsob likvidace černých skládek a nelegálních navážek v této lokalitě. Studie bude hotová cca v dubnu 2011.

16. listopadu 2010 CHKO České středohoří v čele Mgr. Peřinovou dali souhlasné stanovisko se stavbou šaten.

1. prosince 2010 zahájení kontroly od České inspekce životního prostředí. Porušení zákonu o odpadech (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech)

10. prosince 2010 bylo zahájeno stavebním úřadem řízení o nařízení odstranění stavby. Stavby nejsou povoleny stavebním úřadem.

11. ledna 2011 se sešly všechny dotčené strany na Městským úřadě v Lovosicích a byly zde stanoveny podmínky k povolení či nepovolení těchto staveb (přístavba klubovny a opěrná zeď), podmínky povolení, dále se zde nařídilo vypracování projektové dokumentace na tyto stavby a vypracování změn vzhledu těchto staveb. Bylo rozhodnuto, že Obec Velemín musí nechat vypracovat chemický rozbor těchto navážek a odstranit větší část těchto navážek.

25. března 2011 CHKO s ředitelkou Mgr. Peřinovou dalo souhlasné závazné stanovisko o dodatečné povolení opěrné zdi za následující podmínky: pro tlumení projevu objektu v lokalitě bude provedeno ozelenění čelní jižní plochy zdi z geograficky původních druhů.

14. června 2011 pokračování řízení od odboru stavební úřad Lovosice a ústní jednání na fotbalovém hřišti Milešov.

Léto 2011 Obec Velemín provedla sondy v prostoru nových navážek, které jsou podklady pro vypracování chemického rozboru.

z větší části byla navážka z těchto míst odvezena do vedlejší obce Velemín a prostor urovnán

Sokol Milešov musí vypracovat projektovou dokumentaci obsahující eliminační návrhy k současnému vzhledu těchto nových staveb

přístavba klubovny se zázemím bude dodatečně povolena

opěrná zeď bude také dodatečně povolena s nutnou úpravou vzhledu.

Leden 2012 velké množství nových navážek bylo odstraněno, zeď ještě není osázená.Černá skládka u fotbalového hřištětext Navážky zeminy a suti u fotbalového hřištětext Přístavba klubovny bez stavebního povolenítext Opěrná zeď bez stavebního povolenítext Detail vyvalující se opěrné zditext
Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY