MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Milešovský rybník pod zámkem"

Na této lokalitě byla provedena rekonstrukce rybníka přímo pod historickým objektem zámku v Milešově, před „vodním domkem“. Tato lokalita je nejmalebnějším prvkem sídla. Je zde provedena „oprava“ původní kamenné hráze rybníka betonovými prefabrikáty a odbahnění rybníka. Projekt zpracovala firma ISPIA – Ing. Jaroslav Černý ale projekt je zpracován na zcela jiný typ stavby. Nesouhlasí způsob využití stavby, provedení, její technické parametry ani výkazy výměr. Rybník nemůže sloužit jako navrhovaná záchytná nádrž, veškeré přívalové deště stečou rovnou do potoka. Rekonstrukci investovala obec Velemín s využitím dotačního titulu. Stavbu provedla firma KS Velemín s.r.o. která je založena a řízena obcí Velemín prostřednictvím jednatele firmy – místostarostou Josefem Brabencem. Výsledek vynaložených prostředků je tristní a domníváme se že obec Velemín zhotovitel stavebních prací okradl minimálně o 679 000 Kč na nedodaných materiálech a pracích…

Komentovaný průběh stavby včetně si můžete prohlédnout v prezentaci stavíme s dotací.pps a kompletní fotodokumentace průběhu stavebních prací je ke shlédnutí zde.

Dokumenty ke stavbě dodané 9. února 2011 obcí:

  • Projektová dokumentace
  • Vyjádření MěÚ Lovosice – Souhlas s provedením ohlášené stavby
  • Rozpočtové náklady
  • Rozhodnutí o přidělení dotace
  • Fakturace
Vývoj kauzy:

10. října 2010 jsme zažádali obec o nahlédnutí do projektové dokumentace k této stavbě. O měsíc později nám bylo přislíbeno k možnosti nahlédnutí do této dokumentace.

7. února 2011 nám opět nebylo umožněno nahlédnout do projektové dokumentace, opět žádáme o tyto dokumenty:

Projektová dokumentace ke stavbě

Stavební povolení, vyjádření dotčených stran a orgánů v stavebním řízení

Zadání výběrového řízení, nabídky všech uchazečů a vyhodnocení výběrového řízení

Výkaz výměr, hodnota provedených prací, konečná fakturace

Dotace získané na tuto stavbu.

9. února 2011 nám obec předala některé námi požadované dokumenty a to:

Projektová dokumentace

Vyjádření MěÚ Lovosice – Souhlas s provedením ohlášené stavby

Rozpočtové náklady

Rozhodnutí o přidělení dotace

Fakturace od firmy KS Velemín s.r.o. celkově na částku 2 759 000 Kč bez dodacích listů a výkazů výměr a provedených prací a bez faktur dalších dodavatelů této akce.

11. února 2011 opět žádáme o doplnění informací od OÚ Velemín a to:

Informace o požadavcích na řešení při zadání projektu od OÚ Velemín.

Vyjádření Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem k této akci.

Zadání a specifikaci stavebních prací pro KS Velemín s.r.o.

Smlouva o dílo obce Velemín s KS Velemín s.r.o.

Dodací listy od zhotovitele akce KS Velemín s.r.o. včetně výkazů výměr, množství použitého materiálu a soupis provedených prací.

Dále opětovně požadujeme doložení přislíbeného vyhodnocení výběrového řízení včetně nabídek ostatních uchazečů.

12. dubna 2011 odbor vodoprávní úřad Lovosice provedl kontrolní prohlídku rybníka a zjistil rozpor s ohlášením stavby ze dne 20. března 2008

31. května 2011 – zahájení řízení o odstranění stavby a ústní jednání o možné nápravě na Městským úřadě v Lovocicích

Říjen 2011 – byl vypracován projekt k nové úpravě vzhledu tohoto rybníka

(PDF, řez zdí), tento projekt byl vypracován architektem Stanislavem Flesarem bez nároku na honorář. Touto cestou chceme architektovi velmi poděkovat za velkou pomoc.

19. prosince 2011 – na schůzi zastupitelstva bylo ústně přislíbeno starostou Ing. Skalickým, že bude tento rybník opraven a to na jaře 2012.

(foto PD přestavby)


Dominanta Milešovatext Vypouštění rybníktext Průběh výstavbytext Detail výstavbytext
Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY