MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      STANOVY

Název sdružení: Milešovský spolek přátel přírody

Sídlo: Milešov 78, 411 32 Velemín

 1. Právní postavení sdružení
  • Sdružení je nezávislé, dobrovolné, sdružující členy na základě společného zájmu dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
  • Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou a je právnickou osobou.
 2. Cíle sdružení
  • Přispívat k přírodnímu, kulturnímu a společenskému rozvoji Českého Středohoří
  • Přibližovat společnosti přírodní bohatství regionu a chránit jej pro budoucí generace.
  • Připomínkování řízení a činností týkajících se přírody a krajinného rázu.
  • Vydávání letáčků a publikací, dokumentujících činnost sdružení.
  • Usilovat o celkový rozvoj a zvelebení Českého Středohoří v okolí Milešovky.
  • Ochrana přírody a krajiny dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb.
  • Těchto cílů chceme dosahovat:
   • Prostřednictvím kulturních aktivit, zejména pořádáním akcí naučného charakteru pro děti a mládež
   • Prostřednictvím vzdělávacích akcí a akcí v terénu na ochranu přírody.
   • Spoluprácí s místními institucemi a soukromými subjekty (Městský úřad, městská knihovna, Lesy ČR , AOPK, OOP, Stavební úřad…)
   • Navazováním spolupráce s ostatními občanskými sdruženími v našem regionu, po celé ČR i v zahraničí.
 3. Členství ve sdružení
  • Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15-ti let, které souhlasí se stanovami a jejichž činnost a zájem souvisí s výše uvedenými cíly sdružení
  • O přijetí člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada sdružení. Členové přípravného výboru se automaticky stávají členy sdružení.
  • Členství vzniká dnem přijetí za člena.
  • O přijetí správní rada vyrozumí žadatele písemně nejpozději do jednoho měsíce od podání přihlášky. Toto písemné vyrozumění je dokladem o členství.
  • Členství ve sdružení zaniká:
   • úmrtím člena
   • písemným prohlášením člena, že se sdružení vystupuje
   • zrušením členství na základě valné hromady
   • zánikem sdružení
 4. Práva a povinnosti členů
  1. Člen sdružení má právo zejména:
   • podílet se na činnosti sdružení
   • být informován o všech akcích pořádaných sdružením, účastnit se jich nebo se na nich podílet dle svých možností
   • volit a být vole do orgánů sdružení
   • poukazovat na nedostatky v práci orgánů sdružení i v hospodářské činnosti sdružení a požadovat na orgánech jejich řešení
  2. Člen sdružení má povinnost zejména:
   • dodržovat stanovy sdružení a další interní předpisy sdružení
   • aktivně se podílet podle svých zájmů a schopností na plnění úkolů a cílů sdružení
   • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
   • platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou a poplatky za svoji činnost dle pravidel stanovených správní radou sdružení
 5. Orgány sdružení
  • valná hromada
  • správní rada
  • revizní komise
 6. Valná hromada
  1. Je nejvyšším orgánem sdružení.
  2. Tvoří ji všichni členové sdružení
  3. do prvního setkání valné hromady vykonávají funkce a mají pravomoce správní rady členové přípravného výboru
  4. Valnou hromadu svolává správní rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Správní rada svolá valnou hromadu, i když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
  5. Činnosti valné hromady:
   • rozhoduje o změnách stanov sdružení
   • rozhoduje o zrušení sdružení
   • projednává a stanoví základní úkoly sdružení
   • přijímá a stanoví základní úkoly sdružení
   • schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření sdružení
   • volí na dobu jednoho roku členy správní rady sdružení a revizní komise
   • rozhoduje o zrušení členství
  6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů.
  7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
  8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
 7. Správní rada
  • Je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
  • Má nejméně tři členy.
  • Řídí činnost organizace mezi zasedáními valné hromady.
  • Zajišťuje plnění hlavních úkolů sdružení.
  • Určuje pravidla hospodaření sdružení.
  • Schází se dle potřeby, nejméně jednou za měsíc. Z každého jednání pořizuje písemný zápis jehož kopii zveřejní na místě přístupném všem členům sdružení.
  • Správní radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
  • Hlavní činnosti správní rady:
   • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady
   • koordinuje činnost sdružení
   • svolává valnou hromadu
   • rozhoduje o přijetí za člena sdružení
   • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  • Předseda správní rady je statutárním orgánem, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení.
  • Rada přebírá pravomoci valné hromady, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada.
  • Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
  • Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z členů.
  • Členové rady mohou být volení z řad členů sdružení.
  • Členství v radě zaniká:
   • smrtí člena
   • vzdáním se funkce písemným oznámení řadě
   • odvoláním valnou hromadou
 8. Revizní komise
  • Je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
  • Má nejméně dva členy, kteří volí předsedu komise.
  • Vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
  • Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích a kontrolní činnosti.
 9. Zásady hospodaření
  • Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
  • Majetek, který si pořídí sdružení ze svých prostředků nebo získá jiným zákonným způsobem je jeho výlučným vlastnictvím.
  • Zdroji majetku jsou zejména:
   • členské příspěvky, jestliže se rozhodne o jejich vybírání
   • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
   • výnosy majetku
   • příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
   • dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí
 10. Symbolika
  • Sdružení má právo používat vlastní znak a logo.
 11. Zánik sdružení
  • Sdružení zaniká:
   • Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
   • Rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí ministerstva vnitra
   • Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
  • Závěrečná ustanovení
   • Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenování čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství, sportu, řemeslníků aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení.Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
   • Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
   • Sdružení má právo v souladu s cíly své činnosti obracet se na státní orgány.
Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY